5 Images Of Japan’s Holy Deities Who Closely Resemble Our Bhagwans

1. Shoten, Unryun, Sennyuji, Kyoto – Ganesha

 

2. Benzaiten, Yoshiwara Jinja, Tokyo – Saraswati

 

3. Karura, Daiyuzan-Saijoji, near Odawara – Garuda

 

4. Bodhisena Statue, Ryosenji Nara

 

5. Katen, Screen Painting, Daigoji, Shiga – Agni

Comments

comments